วีดิทัศน์

สายตรงถึงผอ.
รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี วายทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

คลังทรัพยากรการเรียนรู้

EdTechRU Channel

รายการโทรทัศน์เพื่อสังคม

  • ตารางออกอากาศ
เพิ่มเติม

VDO STREAMING

คลังกระบวนวิชา

เพิ่มเติม

SOUND LIBRARY

คลังเสียง

เพิ่มเติม