รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี วายทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พิชยาณัฎฐ์

นางพิชยาณัฏฐ์ แก้วยองผาง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ