รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี วายทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางจารุพร สิทธินันท์เจริญ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ