ฟอร์มเอกสารจากกองการเจ้าหน้าที่ 

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว (Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave) (55 downloads)

แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา (Form for Leave Cancellation) (48 downloads)

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (Annual Leave Form) (30 downloads)

แบบใบลาอุปสมบท (Form for Ordination Leave) (37 downloads)

แบบใบลาไปต่างประเทศ (Form for Overseas Leave) (27 downloads)

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ประปา/ห้องน้ำ/ลิฟต์/รถยนต์ (24 downloads)

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (21 downloads)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (18 downloads)

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรขาวข้าราชการพนักงานงบคลัง (24 downloads)

แบบฟอร์มคําขอมีบัตรแสดงตน(บัตรแข็ง) (24 downloads)

แบบวิจัย

แบบ วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย (26 downloads)

แบบ วจ.2 สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย (21 downloads)  

แบบ วจ.3 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (22 downloads)

แบบ วจ.4 จัดพิมพ์รายงานการวิจัย (22 downloads)  

แบบ วจ.5 แบบการเขียนบทคัดย่อ (20 downloads)  

แบบ วจ.6 แบบส่งรายงานการวิจัย (14 downloads)  

แบบ วจ.7 แบบรายงาน การเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (25 downloads)  

แบบ วจ.8 แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย (19 downloads)  

แบบ วจ.9 แบบประเมินรายงานการวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ (19 downloads)  

แบบ วจ.10 แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย (19 downloads)  

แบบ วจ.11 แบบคำร้องขอยุติการวิจัย (19 downloads)  

แบบ วจ.12 แบบขอรับรางวัลการวิจัย (18 downloads)  

แบบ วจ.14 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี (24 downloads)  

แบบ วจ.15 แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (19 downloads)