สำนักเทคโนโลยีการศึกษา แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน 4 ฝ่ายดังนี้

สำนักงานเลขานุการ

           ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานด้านธุรการและสารบรรณ ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ด้านบคุลากร การเงิน พัสดุ งบประมาณ นโยบายและแผน ตลอดจนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉายต่าง ๆ เพื่อประกอบการเรียนการสอน ออกแบบและผลิตงานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ ผลิตภาพถ่ายในรูปแบบสไลด์ ฟิล์มสตริป วัสดุย่อส่วน

และโสตทัศนศึกษาวิทยาเลตบางนา มีหน้าที่ควบคมดูแลการถ่ายทอดสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อสำหรับการเรียนการสอน

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
 2. หน่วยศิลปกรรมและถ่ายภาพ
 3. หน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนา

ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา

ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดและผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา ตามกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ผลิตรายการสารคดีและข่าวเกี่ยวกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยจัดและผลิตรายการวิทยุ
 2. หน่วยจัดและผลิตรายการโทรทัศน์
 3. หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

ฝ่ายเทคนิค

       ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมและการบันทึกเสียง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์การศึกษา ตัดต่อ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพเสียง ซ่อมบำรุงและการบริการบันทึกเสียง ซ่อมอุปกรณ์โทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ควบคุมการแพร่ภาพของโทรทัศน์วงจรปิดตามอาคารเรียนทางไกลผ่านระบบใยแก้วนำแสง (Fiber optic) และระบบ (Internet Protocol) ไปยังสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาคทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน
 2. หน่วยเทคนิควิทยุโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
 3. หน่วยซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และระบบ

ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยี

    ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดระบบสื่อการศึกษา การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับให้บริการการวิจัยสมรรถนะของสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบต่างๆ ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสื่อการศึกษาเพื่อส่งไปให้บริการที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค การบริการจัดเก็บสื่อการศึกษา การให้บริการสื่อการศึกษา จัดทำสถิติข้อมูลข่าวสารการให้บริการ บริการสำเนาสื่อการศึกษาในรูปแบบ CD/DVD/Flash Drive และการบริการ Digital File ในระบบ Online

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา
 2. หน่วยบริการสื่อการศึกษา