ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา

นายจิระศักดิ์ กาญจนะ (รก.หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยจัดและผลิตรายการวิทยุ

นายศาสตร์ตรา ก่อเกื้อ (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

น.ส.สิตาวีร์ วรัตถ์ธนานันต์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.รุจิรัตน์ คะนาค
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

นายปรีดา มานหมัด (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายเกียรติยศ เพชรชนะ
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายธีรพงษ์ บัวงาม
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

หน่วยจัดและผลิตรายการโทรทัศน์

นายจิระศักดิ์ กาญจนะ (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายปริม วงศ์โยธา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวิณี บัวบาน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาววัชรา น่วมเทียบ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายทศพร ขวัญใจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสิทธิศักดิ์ สาสนาม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.ซัลมา เล๊าะม๊ะ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายชัยรัตน์ เชาว์ตระกูล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายวิชญะ พุ่มคง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายภาณุวัช ช้อนทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ