ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

นายธีระพล ชัยพจน์พานิช (รก.หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา

นายพนัส ชูชมชื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายเทพพิทักษ์ รักษาชาติ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายศุภคม เอกชน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช พ่วงแพ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายโสภณ ตาบประดับ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยคลังความรู้และฝึกอบรม

นายชุมพล พลวิฑูรย์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายธรรมรัตน์ ประทุม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยบริการสื่อการศึกษา

นางสาวเจียมจิตร ฉิมเลี้ยง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางวรัทยา รัมมะสิงห์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.กวินตรา บุญชู
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายประภวิษณ์ คงเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน