ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

นายชุมพล พลวิฑูรย์ (รก.หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา

นายธีระพล ชัยพจน์พานิช (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

น.ส.สมหมาย ศรีทรัพย์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายพนัส ชูชมชื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายเทพพิทักษ์ รักษาชาติ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายธรรมรัตน์ ประทุม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช พ่วงแพ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายโสภณ ตาบประดับ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยบริการสื่อการศึกษา

นางสาวเจียมจิตร ฉิมเลี้ยง (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางวรัทยา รัมมะสิงห์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.กวินตรา บุญชู
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายราเชนทร์ เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายประภวิษณ์ คงเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน