ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

นายชุมพล พลวิฑูรย์ (รก.หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา

นายพนัส ชูชมชื่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายเทพพิทักษ์ รักษาชาติ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายศุภคม เอกชน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช พ่วงแพ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายโสภณ ตาบประดับ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยคลังความรู้และฝึกอบรม

นายธีระพล ชัยพจน์พานิช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นายธรรมรัตน์ ประทุม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยบริการสื่อการศึกษา

นางสาวเจียมจิตร ฉิมเลี้ยง (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางวรัทยา รัมมะสิงห์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.กวินตรา บุญชู
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายประภวิษณ์ คงเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน