ฝ่ายเทคนิค

นายนิกูล กระฐินทอง (รก.หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

หน่วยซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และระบบ

นายวิวัฒน์ มานหมัด (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย งามสมศรี
ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

นายธีรศักดิ์ เพราะสำเนียง
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

หน่วยเทคนิควิทยุโทรทัศน์และมัลติมีเดีย

นายสุรพล ลำเจียกเทศ (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายเมธา สัพพะเลข
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา ฉิมเลี้ยง
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นายสินาด ปริศวงศ์
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นายประกอบ ม่วงกล่ำ
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นายฉลอง น้อยโต
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นางสโรชา สวันตรัตฉ์
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นายสุรชัย กาญจนสุรัตน์
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ

นายสุกิจ คุณวรรณา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายทเนศ นิตรลาภ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายศักร์สฤษฏิ์ เสมอวงศ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายชัยชาญ ปั้นปรีชา
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายอาณัฐ พรหมอ่อน
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายสมพงษ์ บัวแก้ว
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายปิยภัทร ทิพย์สันเทียะ
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายไพบูลย์ แสงสุข
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายถิรเดช บุตรมาตย์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายวารุฒ บุญปก
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายมนูญ แสงสุข
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

หน่วยระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน

นายนิกูล กระฐินทอง (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นางรัศมี พรตเจริญ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายกริช จันทร์ฟู
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางปานใจ วรรณสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญ

นายบดินทร์ คะนาค
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายณรงค์ กำเนิดเรือง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายภานุพันธ์ ว่องไว
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายชัยพร เชื้ออาษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

น.ส.นันท์นภัส ศิริพลานนท์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายทเนศ นิตรลาภ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายศักร์สฤษฏิ์ เสมอวงศ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายชัยชาญ ปั้นปรีชา
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายอาณัฐ พรหมอ่อน
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายสมพงษ์ บัวแก้ว
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายปิยภัทร ทิพย์สันเทียะ
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายไพบูลย์ แสงสุข
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายถิรเดช บุตรมาตย์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายวารุฒ บุญปก
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายมนูญ แสงสุข
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน