ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นายสมเกียรติ ชัยพจน์พานิช (รก.หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยถ่ายภาพ

นายจิรวุฒิ จิระเสวี (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายดำรงค์ ทองงาม
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.รสสุคนธ์ แก้วสีขาว
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายกฤษณะ งามลักษณ์
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ

หน่วยสร้างสรรค์สื่อและกราฟิก

นายเอกกร ปรางค์จันทร์ (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.อุษณีย์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายวัลลภ ขุนรามวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายสมเกียรติ ชัยพจน์พานิช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายอิสระ ฮึงรักษา
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ

นายสิรภพ กันหาธนาธิป
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ

นายวัลลภ จันทเรนทร์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายกฤษดา พราหมณ์พิทักษ์
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายณัฐวัฒน์ กลิ่นนาค
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายสถาพร เปี่ยมรัฐหิรัญ
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน์ จำปา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายวรพงษ์ เปี่ยมวิริยวงศ์
ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน

หน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนา

นายวิวัฒน์ ณิชากรพงศ์ (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

นายชลากร เอื้อการย์กร
นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ

นายประพล เสียมไหม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางฉวีวรรณ มั่นธัมมา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายสมเกียรติ หันสังข์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายบุญเรือง ตุ้มนิลการ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายณัติพัฒน์ จารุทิพย์มงคล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายธนา ทองอยู่
ช่างเทคนิค ชำนาญงาน

นายอำพร ไตรธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางนวลจันทร์ แนบชิด
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวศิวรนันท์ ดอกไม้
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายเตชพัทธ์ กลกานนท์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายปภังกร เอื้อการย์กร
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายพีระศักดิ์ ศิริไพบูลย์
ช่างอิเล็กทรอนิค ปฏิบัติงาน