สำนักงานเลขานุการ

นางพิชยาณัฏฐ์ แก้วยองผาง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ

นางดารณี เสนสอาด (รก.หัวหน้างาน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานคลังและพัสดุ

นางสุจิตรา กระฐินทอง (รก.หัวหน้างาน)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

งานนโยบายและแผน

น.ส.วัฒนาพร นิเวศน์ (รก.หัวหน้างาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางจารุพร สิทธินันท์เจริญ (หัวหน้างาน)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยสารบรรณ

นางดารณี เสนสอาด (หัวหน้าหน่วย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางนงลักษณ์ วงษ์ศุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางสาวสิริกร คุ้มสุภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.ศิริพรรณ สุขสุเดช
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

นายประสิทธิ์ นุชแดง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางชนันพร โต๊ะสมัน (หัวหน้าหน่วย)
บุคลากร ชำนาญการ

นางปิยนุช เชื้ออาษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.ธิดารัตน์ กรานชง
บุคลากร ปฏิบัติการ

หน่วยอาคารสถานที่

นายพล ไกรสินธ์ (หัวหน้าหน่วย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายชวนัชย์ ไตรธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายกัลยชนม์ พยัคฆเดช
พนักงานขับรถยนต์

นายพิชัย ศรีเหรัญ
พนักงานขับรถยนต์

หน่วยการเงินและบัญชี

นางสุจิตรา กระฐินทอง (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางมะลิวัลย์ แนบชิด
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นายทนงศักดิ์ ศรีทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยพัสดุ

นายพีระ ช่างทอง (หัวหน้าหน่วย)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางแป้งหอม ทองเนื้อแปด
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวสรัลยา น่วมมั่งมี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นายธีรเดช ชนะกิจ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

น.ส.วัฒนาพร นิเวศน์ (หัวหน้าหน่วย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

นายจตุพร ทองน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

น.ส.กุลจิรา ด้วงนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

น.ส.เยาวพา นิรมิตรมหาปัญญา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ