โครงสร้างการบริหารราชการ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน 4 ฝ่ายดังนี้

สำนักงานเลขานุการ

           ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานด้านธุรการและสารบรรณ ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ด้านบุคลากร การเงิน พัสดุ งบประมาณ นโยบายและแผน ตลอดจนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

         ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการประเภทเครื่องเสียง ดูแลระบบเสียงตามสาย ติดตั้งและควบคุมเครื่องฉายเพื่อประกอบ การเรียนการสอน ออกแบบและผลิตงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

        และโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนา มีหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทอดสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อสำหรับการเรียนการสอน

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
 2. หน่วยศิลปกรรมและถ่ายภาพ
 3. หน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนา

ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา

ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ การจัดและผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา ตามกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ผลิตรายการสารคดีและข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยจัดและผลิตรายการวิทยุการศึกษา
 2. หน่วยจัดและผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา
 3. หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาการศึกษา

ฝ่ายเทคนิค

       ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมและการบันทึกเสียง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์การศึกษา ตัดต่อ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพเสียง และการบริการบันทึกภาพ-เสียงทั้งในและนอกสถานที่ ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ควบคุมการเผยแพร่คำบรรยายส่วนกลางผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดตามอาคารเรียนต่างๆ ควบคุมการถ่ายทอดคำบรรยายส่วนภูมิภาคช่อง 1 , 2 ออกอากาศทาง RU Cyber Classroom และผ่าช่อง Youtube

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน
 2. หน่วยเทคนิควิทยุโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
 3. หน่วยซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และระบบ

ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยี

    ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดระบบสื่อการศึกษา การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับให้บริการการวิจัยสมรรถนะของสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบต่างๆ ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสื่อการศึกษาเพื่อส่งไปให้บริการที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค การบริการจัดเก็บสื่อการศึกษา การให้บริการสื่อการศึกษา จัดทำสถิติข้อมูลข่าวสารการให้บริการ บริการสำเนาสื่อการศึกษาในรูปแบบ CD/DVD/Flash Drive และการบริการ Digital File ในระบบ Online

ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา
 2. หน่วยบริการสื่อการศึกษา