เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) ร่วมกับสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(IIS-RU) จัดงาน ‘วัฒนธรรมนานาชาติ 2019 World Culture Festival’

.