รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง

 

รายการ : คหกรรมเพื่อชุมชน

    เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อาหาร ขนม งานประดิษฐ์ และงานดอกไม้ เป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปนำความรู้ด้านคหกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

——————————————————————— 

ผลิตรายการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
——————————————————————— 

 

รับชมเพิ่มเติม

รายการ : 108 ปัญหากฎหมาย

  เนื้อหาของรายการเน้นเรื่องกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นกฎหมายใกล้ตัว ให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ เรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

——————————————————————— 

ผลิตรายการโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
——————————————————————

รับชมเพิ่มเติม