ฝ่ายเทคนิค

นายนิกูล กระฐินทอง (รก.หัวหน้าฝ่าย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

หน่วยระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน

นายนิกูล กระฐินทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นางรัศมี พรตเจริญ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายกริช จันทร์ฟู
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางปานใจ วรรณสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นายบดินทร์ คะนาค
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายณรงค์ กำเนิดเรือง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายภานุพันธ์ ว่องไว
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายชัยพร เชื้ออาษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

น.ส.นันท์นภัส ศิริพลานนท์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายปรีชา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายณรินทร์ นันทรัตน์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายชาตรี สินพิทักษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายพีระพัฒน์ นามกูล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.ณัฏฐ์พิมาน แก้วยองผาง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.วรวรรณ นาคกล่ำ
นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายธานินทร์ ศิริไพบูลย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตฯ ชำนาญงาน

นายประเสริฐ เพราะสำเนียง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นายกิตติพันธุ์ รักญาติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

นายชาญวิทย์ โมริพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

นายคชาชัย จันทร์ฉาย
ผู้ปฏิบัติงานโสตฯ ปฏิบัติงาน

นายเอกสิทธิ์ ทองอุ่น
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายคงกฤช ทองอุ่น
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

นายไชยา เลาะพึ่ง
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

นายมนพันธ์ ตั้งสกุล
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

นายชานนท์ ตั้งสกุล
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

นายสมศักดิ์ สะนี
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

นายโสภวิชญ์ นามวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน