บริการสำเนาสื่อการศึกษาด้วย Flash Drive (ภาคเรียนปัจจุบัน)
นักศึกษานำ Flash Drive มาเอง

อัตราค่าบริการของทุกเทอม

– ตอนละ 20 บาท

– วิชาละ 100 บาท


บริการยืม-คืน สื่อการศึกษา (บริการเฉพาะหน้าเคาน์เตอร์)
สำหรับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกเท่านั้น 

Scroll to Top