Q&A จากข้อร้องเรียน/เสนอแนะ

Q&A

1. นักศึกษาสามารถที่จะสามารถเข้าไปค้นหารายการวิชาที่มีให้บริการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้อย่างไร?

คำตอบ :    ช่องทางที่นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ ดังนี้

  • ทาง Application Line@709hgfzz
  • สามารถเขาไปค้นรายชื่อวิชาที่มีให้บริการที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่หน้าบริการสั่งซื้อคำบรรยายกระบวนวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบันหรือย้อนหลัง หรือที่ link https://techno.ru.ac.th/new/subjects/
  •  
2. นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการสื่อรายการวิชาได้อย่าไร?

คำตอบ : นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการสื่อที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามีให้บริการ ดังนี้

2.1 ช่องทางที่จุด บริการยืม-คืน/สำเนาหน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตบางนา ให้บริการรายการวิชาเฉพาะที่มีการบรรยายที่วิทยาเขตฯ บางนา

2.2 ช่องทางจุดบริการสื่อการศึกษา อาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (PMB) ให้บริการรายการวิชา จากวิทยาเขตบางนา
และการเรียนการสอนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ให้บริการรายการวิชา การเรียนการสอนส่วนภูมิภาค

2.3 ช่องทาง Online ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา http://techno-dvd.lnwshop.com  หรือทาง Line@709hgfzz  หรือ Scanผ่าน QR Code ณ. ที่จุดบริการสื่อวิทยาเขต บางนา และ ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

Scroll to Top