• ชุดโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
  • ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
  • ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงปากแตร ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารต่างๆ
  • ชุดลำโพงขยายเสียงนอกสถานที่แบบเคลื่อนที่โยกย้ายเปลี่ยนสถานที่ได้
  • ชุดเครื่องเสียงติดตั้งภายในอาคารสำหรับประกาศ ประชาสัมพันธ์
  • ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานพิธีการกลางแจ้ง เวทีการแสดง
Scroll to Top