วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประวัติความเป็นมา

         ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 มาตรา 13 บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น
      สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พศ. 2529 ซึ่งประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 103 หน้า 13 ตอนที่ 59 วันที่ 14 เมษายน 2529 เพื่อจัดระบบงานใหม่ โดยรวมงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานของฝ่ายโสตทัศนศึกษาสำนักหอสมุดกลาง และงานของสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา สำนักงานอธิการบดีโครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 5 (พ.ศ 2525-2529) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2527 คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2528 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2528 โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ออกเป็น 1 สำนักงานและ 4 ฝ่าย ได้แก่

  1. สำนักงานเลขานุการ
  2. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
  3. ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
  4. ฝ่ายเทคนิค
  5. ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

  สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเริ่มนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2552 จนถึงปัจจุบัน สำนักฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นระบบ ISO 9001:2015 สำนักเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการระดับสำนักฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานจัดทำโครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของสำนักฯ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ค่านิยมองค์การ

“ ความเป็นเลิศด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียและบริการสื่อการศึกษา บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร”

ปรัชญา

“เทคโนโลยีทันสมัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้างความประทับใจในผู้ใช้บริการ”

ปณิธาน

“เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจบริการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย”
อัตลักษณ์ ผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ
เอกลักษณ์ ผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย

Vision
Mission

วิสัยทัศน์

                           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา “เป็นองค์กรแห่งการบริการสื่อที่เข้าถึงนักศึกษา ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย”

1. ด้านการผลิต พัฒนาและให้บริการสื่อการศึกษา

“ผลิต พัฒนาและบริการสื่อการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และจัดระบบการให้บริการสื่อการศึกษาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสม”

2. ด้านการวิจัย

“ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสู่สังคม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม”

 
 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

“เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่สื่อการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกรูปแบบสื่อตรงตามความต้องการ”

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 “ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย”

5. ด้านการบริหารจัดการ

“บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใสและยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง”

Scroll to Top