คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

นายภากร จูเหล็ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวสุพัตรา อัศวไมตรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นางจารุพร สิทธินันท์เจริญ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Scroll to Top