สำนักงานเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่

1.1 งานบริหารและธุรการ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

1.1.1 หน่วยสารบรรณ
มีหน้าที่รับส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุมการจัดเก็บหนังสือ จัดแยกหนังสือหรือเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา เวียนหรือปิดประกาศ ให้บริการค้นหาหนังสือ ลงทะเบียน รับส่งจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์ บริการถ่ายเอกสาร บริการอัดสำเนา และสำเนาระบบดิจิทัล
1.1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ และการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การสรรหาบุคคล ตั้งแต่ขออนุมัติ สอบบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น ปรับวุฒิ ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ รับผิดชอบด้านวินัย การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดเวรดูแลรักษาความปลอดภัย
1.1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบอาคาร ให้บริการด้านยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมัน ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง พร้อมทั้งดูแลและบำรุงรักษาห้องประชุม ลิฟท์ ประปา โทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

1.2 งานคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

1.2.1 หน่วยการเงินและบัญชี
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าวัสดุรายย่อย สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินอุดหนุนแก่บุคลากร ค่าลงทะเบียน ค่ารับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษา เป็นต้น
1.2.2 หน่วยพัสดุ
มีหน้าที่ดำเนินการ จัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมรักษาพัสดุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รายงานขอจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพการใช้งาน ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านพัสดุ

1.3 งานนโยบายและแผน แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

1.3.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
มีหน้าที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ รวบรวม และประสานการจัดทำ แผนงาน/โครงการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
– ด้านจัดทำแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
– ด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล วางแผน
และประเมินผลแผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดิน จัดทำรายงานคำขอตั้งงบประมาณ ประสานงาน เพื่อการโอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขงบประมาณประจำปีแนะนำ ร่วมมือ ปรับปรุงแก้ไข กับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
– ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเสนอขอจัดตั้ง ขยาย ยุบ และรวมหน่วยงาน ในการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินการประสานงานกับงานวางผังแม่บทในการออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้าง ร่วมมือกับฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่
1.3.2 หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มีหน้าที่ประสานงานการเสนอขอจัดทำผลงานวิจัยตามนโยบายของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมบทคัดย่องานวิจัย รายงานยอดการใช้จ่ายและยอดคงเหลือในการเสนอขอทำวิจัยประจำปีงบประมาณ ประสานงานกับสถาบันวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงให้ทันสมัย จัดระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและสถิติ ด้านบุคลากร งบประมาณ การเงิน ระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ ทั้งรายการศึกษาและรายการสารคดีเพื่อบริการสังคมและชุมชน การให้บริการสำเนา ดีวีดี รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ จัดทำรายงานประจำปีของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ ดูแล HOME PAGE ระบบสารสนเทศ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำเอกสารสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

1.3.3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในด้านข้อมูล ข่าวสารหรือรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การวิจัย การดูงาน จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ โดยประสานความร่วมมือกับงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารด้านวิเทศสัมพันธ์

1.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

1.4.1 หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานประสานงานระดับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดเตรียมเอกสาร สถานที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินงานประสานงานระดับปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ ประสานงานด้านการจัดทำและรวบรวมแบบประเมินผลประสานงานและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจากภายในและภายนอก

นางจารุพร สิทธินันท์เจริญ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ

นางดารณี เสนสอาด (หัวหน้างาน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

งานคลังและพัสดุ

นางสุจิตรา กระฐินทอง (หัวหน้างาน)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

งานนโยบายและแผน

น.ส.วัฒนาพร นิเวศน์ (หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.นันท์นภัส ศิริพลานนท์ (รก.ในตำแหน่งหัวหน้างาน)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หน่วยสารบรรณ

นางสาวสิริกร คุ้มสุภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.ศิริพรรณ สุขสุเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายประสิทธิ์ นุชแดง

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายเชิดศักดิ์ มงคลทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางชนันพร โต๊ะสมัน (หัวหน้าหน่วย)

บุคลากร ชำนาญการ

นางปิยนุช เชื้ออาษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.ธิดารัตน์ กรานชง

บุคลากร ปฏิบัติการ

นายภัทรพล คำคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หน่วยอาคารสถานที่

นายชวนัชย์ ไตรธรรม (หัวหน้าหน่วย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายกัลยชนม์ พยัคฆเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายมานพ บุญยรวนนท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายพิชัย ศรีเหรัญ

พนักงานขับรถยนต์

นายฮีซาม หะ

พนักงานขับรถยนต์

หน่วยการเงินและบัญชี

นางมะลิวัลย์ แนบชิด (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.ธนัชพร สุขสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.กชพร ชวนสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

หน่วยพัสดุ

นางสาวสรัลยา น่วมมั่งมี

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นายธีรเดช ชนะกิจ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

น.ส.อภิชา คงเจริญ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นายวิทยา ศรีพรวรรณ์

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

นายจตุพร ทองน้อย (หัวหน้าหน่วย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายธรรมรัตน์ ไกรนุกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

น.ส.วัฒนาพร นิเวศน์ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

น.ส.กุลจิรา ด้วงนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

น.ส.เยาวพา นิรมิตรมหาปัญญา (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

น.ส.นันท์นภัส ศิริพลานนท์ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

นายวิศรุต กล่ำอินทร์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Scroll to Top