ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา แบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ

                   2.1 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 

                           มีหน้าที่จัดหา จัดเตรียม เก็บข้อมูล บำรุงรักษาและให้บริการด้านเครื่องเสียง เพื่อประกอบการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรม รวมถึงนำเสนอสื่อผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการเพื่อประกอบการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

                   2.2 หน่วยถ่ายภาพ 

                        มีหน้าที่ผลิตภาพถ่ายเพื่อประกอบการเรียนการสอน ประกอบตำราเรียนภาพถ่ายประกอบการจัดทำหนังสือวารสาร ภาพถ่ายในงานประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ งานพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดจนงานพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเก็บรวบรวมภาพถ่ายอย่างเป็นระบบ

                   2.3 หน่วยสร้างสรรค์สื่อและกราฟิก

                                มีหน้าที่สร้างสรรค์แนวความคิด เพื่อการออกแบบ ผลิตสื่อและงานกราฟิกประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงงานสร้างสรรค์สื่อและกราฟิกเพื่อการจัดนิทรรศการ สื่อโฆษณา โปสเตอร์ แผ่นพับและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน               

                   2.4 หน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนา 

                         มีหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณการใช้อุปกรณ์สื่อประสมในระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน ควบคุมการบันทึก DVD คำบรรยายกระบวนวิชาต่างๆ และทำหน้าที่จัดเตรียม ติดตั้ง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เพื่อประกอบการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทั่วไป และรับผิดชอบการรับส่งหนังสือ รวบรวม ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประสานงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการของบุคลากรในหน่วยงาน 

นายเอกกร ปรางค์จันทร์ (รก.ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยถ่ายภาพ

นายจิรวุฒิ จิระเสวี (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

น.ส.รสสุคนธ์ แก้วสีขาว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายกฤษณะ งามลักษณ์

นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ

นายนพณัฐ สาระมิตร

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

หน่วยสร้างสรรค์สื่อและกราฟิก

นายเอกกร ปรางค์จันทร์ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.อุษณีย์ ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.พลอยไพลิน วสุวัฏฏกุล

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายกฤษดา พราหมณ์พิทักษ์ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายสิรภพ กันหาธนาธิป

นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการ

นายวัลลภ จันทเรนทร์

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายณัฐวัฒน์ กลิ่นนาค

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายสถาพร เปี่ยมรัฐหิรัญ

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายกฤษณะ สี่สกุล

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน์ จำปา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายวรพงษ์ เปี่ยมวิริยวงศ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน

น.ส.ผักกาด ขาวผ่อง

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

หน่วยโสตทัศนศึกษาวิทยาเขตบางนา

นายประพล เสียมไหม (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางฉวีวรรณ มั่นธัมมา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายบุญเรือง ตุ้มนิลการ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายณัติพัฒน์ จารุทิพย์มงคล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายธนา ทองอยู่

ช่างเทคนิค ชำนาญงาน

นายเตชพัทธ์ กลกานนท์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายปภังกร เอื้อการย์กร

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายพีระศักดิ์ ศิริไพบูลย์

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.ฤดีรัตน์ ทองเนื้อแปด

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายปิยะ บุญมี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสิทธิศักดิ์ เฟื่องเงิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชภัทร ศิริวัฒน์

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายสันติภาพ นิทะรัมย์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการ

นายชนะสิทธิ์ เพ็ชรวัฒนา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการ

Scroll to Top