ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ   

                   3.1 หน่วยจัดและผลิตรายการวิทยุ 

  ทำหน้าที่ผลิตรายการและประสานงานกับผู้บรรยายกระบวนวิชาต่างๆ    ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จัดทำผังรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา สวศ.   AM ๑๔๖๗ KHz. กรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุกิจการกระจายเสียงที่ ๒ กวส.๒ AM ๑๔๖๗ KHz.จังหวัดแพร่ และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  จังหวัดนราธิวาส FM ๙๙.๑๐ MHz. และ AM ๗๕๖ KHz. จังหวัดนราธิวาส

                   3.2 หน่วยจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ 

                           ทำหน้าที่จัดและผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัย โดยผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา รายการสรุปการบรรยายกระบวนวิชา รายการข่าว และสารคดี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เผยแพร่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากร  นักศึกษา  และประชาคมรามคำแหง ออกอากาศทางโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงการเผยแพร่เป็นบริการสาธารณะ ทางช่องต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (www.techno.ru.ac.th และ ทางยูทูปและเฟซบุ๊ค) 

                   3.3 หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 

 ทำหน้าที่รับผิดชอบของงานผลิตและพัฒนาสื่อการ ศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยผลิตสื่อการศึกษากระบวนวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ออกแบบและผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้ในชั้นเรียน ออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาวิชาบังคับ ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนสำเร็จรูป (Package Learning) 

นายจิระศักดิ์ กาญจนะ (รก.หัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยจัดและผลิตรายการวิทยุ

นายศาสตร์ตรา ก่อเกื้อ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

น.ส.สิตาวีร์ วรัตถ์ธนานันต์

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.รุจิรัตน์ คะนาค

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา

นายเกียรติยศ เพชรชนะ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายธีรพงษ์ บัวงาม

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายธนบดี ไชยวสุ

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

หน่วยจัดและผลิตรายการโทรทัศน์

นายจิระศักดิ์ กาญจนะ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายปริม วงศ์โยธา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวิณี บัวบาน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาววัชรา น่วมเทียบ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายทศพร ขวัญใจ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสิทธิศักดิ์ สาสนาม

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางซัลมา เล๊าะม๊ะ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายชัยรัตน์ เชาว์ตระกูล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายวิชญะ พุ่มคง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายภาณุวัช ช้อนทอง

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.ปิยวรรณ พร้อมลาภ

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

Scroll to Top