ฝ่ายเทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ฝ่ายเทคนิค แบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ

                   4.1 หน่วยระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

                       ทำหน้าที่รับผิดชอบงานบริการควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนและการบันทึกคำบรรยายการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ในส่วนกลาง ควบคุมสัญญาณ การถ่ายทอด  ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบ และติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้สอน ควบคุมสัญญาณ ถ่ายทอด และการบันทึกคำบรรยายการเรียนการสอนทางไกลไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                   4.2 หน่วยเทคนิคระบบวิทยุ 

                       ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านควบคุมระบบเทคนิคภายในห้องบันทึกเสียงรายการวิทยุ การกำกับรายการวิทยุ การตัดต่อปรับปรุงคุณภาพเสียง การแปลงไฟล์เสียงเพื่อให้รองรับกับระบบการนำไปใช้งาน ควบคุมอุปกรณ์การบันทึกเสียงทั้งภายในและภายนอกสถานที่ และมีหน้าที่ให้บริการสื่อเสียงโดยบันทึกเทปการบรรยายกระบวนวิชาต่าง ๆ     ที่สามารถถ่ายทอดคำบรรยายกระบวนวิชา เทปคำบรรยายจากชั้นเรียนสู่นักศึกษาได้โดยตรงและเป็นคลังข้อมูลเสียงคำบรรยายกระบวนวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ารับฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นสถานที่ฝึกงานหรือฝึกอบรมระบบวิทยุสำหรับนักศึกษาหรือ  ผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงรายการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสตูดิโอเพื่อนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหงและออกอากาศทางสถานีวิทยุ 4 สถานี ดังนี้

  1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาระบบ AM และออกอากาศ  

      คู่ขนานผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-BAND ช่อง NBT และระบบ Online ที่  

      www.ptd.go.th 

  2) สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ 2 กวส. 2 จังหวัดแพร่ในระบบ AM 

  3) สถานีวิทยุ กระจายเสียง 912 กรป. กลางจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM 

  4) สถานีวิทยุ กระจายเสียง 912 กรป. กลางจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM

                    4.3 หน่วยเทคนิคระบบโทรทัศน์

                           ทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านควบคุมระบบเทคนิคโทรทัศน์ การให้บริการการผลิต โดยการบันทึกเทปและโทรทัศน์และถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube และทาง Facebook Live และ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น รายการข่าวมหาวิทยาลัย การบันทึกเทปการบรรยาย กิจกรรมนักศึกษา การอบรม ประชุมสัมมนา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น รวมถึงการให้บริการสื่อในรูปแบบต่าง ๆ แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป การบันทึกเทปโทรทัศน์ภายในสตูดิโอและนอกสถานที่ และการบริการด้านโทรทัศน์สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่าง ๆ

                    4.4 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม 

                       ทำหน้าที่รับผิดชอบการค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุม และบริหารด้านการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงผ่านสื่อมัลติมีเดีย และออกแบบระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการบันทึกเทปการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงการบรรยายการเรียนการสอนและควบคุมการออกอากาศรายการโทรทัศน์ เผยแพร่สื่อมัลติมีเดียที่จัดเก็บในระบบ Server แล้วออกสู่สาธารณะช่องทางต่าง ๆ ในลักษณะรายการสดและรายการที่สามารถรับชมย้อนหลังได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนัก- เทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางจัดเก็บคำบรรยายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนให้คำ ปรึกษาด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในหน่วยงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยเทคนิคระบบวิทยุ

นายทเนศ นิตรลาภ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายชัยพร เชื้ออาษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายปิยภัทร ทิพย์สันเทียะ

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายถิรเดช บุตรมาตย์

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

หน่วยเทคนิคระบบโทรทัศน์

นายประกอบ ม่วงกล่ำ (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา ฉิมเลี้ยง

นักวิชาการโสตฯ ชำนาญการพิเศษ

นายสุกิจ คุณวรรณา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายชัยชาญ ปั้นปรีชา

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายอาณัฐ พรหมอ่อน

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายสมพงษ์ บัวแก้ว

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.วิชยา ชัยยะ

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายไพบูลย์ แสงสุข

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายวรดนย์ พลอยเจริญ

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

นายศักร์สฤษฏิ์ เสมอวงศ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายเสมอภาค จันทร์ปลั่ง

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม

นายวิวัฒน์ มานหมัด (หัวหน้าหน่วย)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย งามสมศรี

ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

นายธีรศักดิ์ เพราะสำเนียง

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

Scroll to Top