ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

                   5.1 หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา 

                          ทำหน้าที่รวบรวมและจัดการสื่อการสอนที่บันทึกจากห้องเรียนทุกระบบของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนด โดยนำมาตรวจสอบคุณภาพของภาพและเสียงนำเข้าข้อมูลไฟล์วีดีโอในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำให้ไฟล์ในรูปแบบต่างๆ มีขนาดเล็กลงและให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ MPEG1 ตัดต่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำการเข้ารหัสภาพและสร้างรูปแบบในการอ่านและเล่นไฟล์ (Render file) ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ DivX (MP4) หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามีให้บริการ ตรวจสอบสื่อการสอนที่ผ่านกระบวนการจัดทำเสร็จสมบูรณ์ จัดทำต้นฉบับตามที่จะนำไปให้บริการ เช่น DVD, Hard Disk หรือนำเข้าข้อมูลภาพและเสียงในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ Online และOffline ตรวจสอบ ทวนสอบ สื่อที่ใช้ในการให้บริการด้วยวิธีการสุ่มตามระยะเวลา จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานจัดพิมพ์ Bar Code ลงบนสื่อเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นสุ่มเช็คคุณภาพของสื่อการสอนต้นฉบับตามระยะเวลาที่กำหนดทำการสำรองเนื้อหาของสื่อตามระยะเวลาที่กำหนด แก้ไขข้อมูลภาพและเสียงในกรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเกิดข้อผิดพลาดในระบบติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการจัดส่งสื่อ     ในรูปแบบต่างๆ ไปให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกไว้ใช้บริการต่อไป

                  

 5.2 หน่วยบริการสื่อการศึกษา 

                          ทำหน้าที่บริการสื่อการศึกษาทุกรูปแบบตามที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษากำหนดโดยบันทึกประวัติสมาชิก ทวนสอบข้อมูลของสมาชิกในระบบ e-Service อธิบายรายละเอียดของบริการทั้งแบบบริการต่อหน้าและแบบบริการ Online ประชาสัมพันธ์บริการของฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาในทุกรูปแบบตามที่กำหนด ทำทะเบียนควบคุมการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ที่จะนำมาให้บริการ ตรวจเช็คคุณภาพของสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่จะให้บริการเพื่อให้มีความพร้อมในการนำมาให้บริการ ให้บริการยืมและรับคืนสื่อการศึกษาในรูปแบบ DVD ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษาในรูปแบบ DVD, Flash Drive หรือการ Download จากระบบ Online สุ่มเช็คคุณภาพของสื่อการศึกษาต้นฉบับที่ให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด บันทึกข้อมูลการให้บริการในฐานข้อมูลและจัดทำรายงานการให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด บันทึกและรายงานข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการทันทีที่มีการร้องเรียน นำส่งเงินรายได้และจัดทำรายงานการส่งเงินรายได้เป็นรายวัน จัดทำบัญชีรายรับจากการให้บริการและรายงานยอดรายรับตามระยะเวลาที่กำหนด

 

                   5.3 หน่วยคลังความรู้และฝึกอบรม

                          ทำหน้าที่คัดเลือก พัฒนา รวบรวม นำเข้าทรัพยากรทางการศึกษาแล้วดัดแปลงสภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยทรัพยากรทั้งหมดต้องไม่มีประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและจัดทำหมวดหมู่ความรู้ ใส่คำอธิบายและให้คำสำคัญเพื่อการสืบค้นและกำหนดสัญญาอนุญาต (Creative Commons) เพื่อการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศในฐานข้อมูลระบบคลังความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย คลังภาพ คลังเสียง คลังกระบวนวิชา และคลังสื่อฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี ด้วยเหตุผลที่ว่าแนวโน้มการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มสูงมากขึ้น และมหาวิทยาลัยได้เร่งให้สำนักเทคโนโลยีการศึกษาดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนขนาดใหญ่รวมถึงห้องเรียนขนาดเล็กให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยจะปรับปรุงห้องเรียนขนาดใหญ่ทั้งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยนำกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่บรรยายในชั้นเรียนให้บริการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง ซึ่งเดิมสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้นำกระบวนวิชาจากห้องเรียนขนาดใหญ่มาให้บริการแต่ยังไม่ครบทุกกระบวนวิชา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีสื่อหลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากสื่อจากห้องเรียน เช่น สื่อภาพวีดิทัศน์ (การผลิตรายการโทรทัศน์ รายการสารคดี) สื่อภาพนิ่ง (ภาพมหาวิทยาลัย/กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต-ภาพปัจจุบัน) สื่อเสียง (การผลิตรายการวิทยุการศึกษา) ซึ่งสื่อต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญและมีคุณค่ามีจำนวนมากกระจัดกระจายตามฝ่ายต่าง ๆ หากมีหน่วยงานรองรับการบริหารจัดการสื่ออย่างเป็นระบบ หรือ นำสื่อมาจัดทำระบบคลังความรู้ เช่น คลังภาพวีดีโอ คลังภาพนิ่ง คลังเสียง เป็นต้น สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ก็จะมีคลังความรู้สำหรับให้บริการที่มีคุณภาพรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร บุคคลภายนอก (คิดค่าใช้จ่าย) เป็นต้น

หน่วยจัดระบบสื่อการศึกษา

นายเทพพิทักษ์ รักษาชาติ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช พ่วงแพ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสรณัฐ คำจีน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายยุทธสิทธิ์ กมลขันติไพศาล

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายโสภณ ตาบประดับ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยคลังความรู้และฝึกอบรม

นายชุมพล พลวิฑูรย์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

นายธรรมรัตน์ ประทุม

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยบริการสื่อการศึกษา

นางวรัทยา รัมมะสิงห์

นักวิชาการโสตฯ ปฏิบัติการ

น.ส.กวินตรา บุญชู

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายสามารถ จิตมั่น

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายไพรัชช์ ทัศนาเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายประภวิษณ์ คงเจริญ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

Scroll to Top